Όροι χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου (www.ana-mpa.gr) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Το ΑΠΕ - ΜΠΕ ΑΕ (εφεξής για λόγους συντομίας ΑΠΕ-ΜΠΕ) δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση / επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες των δικτυακών του τόπων, μια πλούσια συλλογή υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών ή/και πηγών συμπεριλαμβανομένων διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας, υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικούς χώρους μαζικής πρόσβασης και επικοινωνίας των χρηστών, υπηρεσίες / σελίδες προσωπικού χαρακτήρα και περιεχομένου. Στις σελίδες των δικτυακών του τόπων συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για όλους τους ψηφιακούς τόπους που ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων / υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και το ΑΠΕ-ΜΠΕ αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή / και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων / υπηρεσιών. Ο επισκέπτης / χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης / χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης / χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες και στους δικτυακούς τόπους του ΑΠΕ-ΜΠΕ.-

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που το ΑΠΕ-ΜΠΕ παρέχει στους χρήστες / μέλη του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση / δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το ΑΠΕ-ΜΠΕ, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες / μέλη στις υπηρεσίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σε περίπτωση που το ΑΠΕ-ΜΠΕ λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

Οι χρήστες συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ΑΠΕ-ΜΠΕ για:

α. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή / και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

β. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

γ. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη / μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή / και συνεργασία του χρήστη / μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

δ. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών / μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

ε. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

στ. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα.-

ζ. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

η. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή / και προώθηση ή / και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

θ. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

ι. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή / και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή / και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

ια. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή / και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών)  Ο χρήστης του ΑΠΕ-ΜΠΕ κατανοεί και αποδέχεται ότι το ΑΠΕ-ΜΠΕ δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το ΑΠΕ-ΜΠΕ και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης / δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Επίσης, το ΑΠΕ-ΜΠΕ και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή / και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια, ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί το ΑΠΕ-ΜΠΕ ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται στους δικτυακούς τόπους του ΑΠΕ-ΜΠΕ, των chat rooms, των σελίδων χρηστών και όλων των άλλων υπηρεσιών του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του ΑΠΕ-ΜΠΕ για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.
Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το Δικτυακό του τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο του.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το ΑΠΕ-ΜΠΕ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ΑΠΕ-ΜΠΕ στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του ΑΠΕ-ΜΠΕ παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το ΑΠΕ-ΜΠΕ αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση το ΑΠΕ-ΜΠΕ.-

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη του ΑΠΕ-ΜΠΕ και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή / και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

«ΔΕΣΜΟΙ» (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Ο χρήστης που κάνει χρήση των υπηρεσιών του ΑΠΕ-ΜΠΕ για να αναρτά ή / και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, παρέχει την άδεια στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, για το χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό αποτελεί μέρος των υπηρεσιών του ΑΠΕ-ΜΠΕ, να χρησιμοποιεί το χώρο που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο για διαφημιστικούς λόγους. Επίσης, ο χρήστης που αναρτά ή / και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα συναινεί στην ανάρτηση ή / και δημοσίευση διαφημίσεων από το ΑΠΕ-ΜΠΕ στις σχετικές σελίδες / υπηρεσίες.

ΒΛΑΒΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης του ΑΠΕ-ΜΠΕ κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το ΑΠΕ-ΜΠΕ και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

ΕΝΑΡΞΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή / και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το ΑΠΕ-ΜΠΕ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του / των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή / και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΣΗΜΑΤΑ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του ΑΠΕ-ΜΠΕ που περιέχεται σε όλους τους διαδικτυακούς τόπους, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του ΑΠΕ-ΜΠΕ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή / και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών που επισκέπτονται τον ενιαίο διαδικτυακό τόπο του ΑΠΕ-ΜΠΕ και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και τις σελίδες αυτού. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών από το ΑΠΕ-ΜΠΕ προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών του ΑΠΕ-ΜΠΕ και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή / και την ιδιοκτησία του.- Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το ΑΠΕ-ΜΠΕ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ΑΠΕ-ΜΠΕ στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

«ΔΕΣΜΟΙ» (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το ΑΠΕ-ΜΠΕ για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν .

IP ADDRESSES

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη / χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στην ενιαία διαδικτυακή πύλη του ΑΠΕ-ΜΠΕ κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Επισκέπτες / χρήστες του ΑΠΕ-ΜΠΕ που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του σχετικού διαδικτυακού τόπου που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο υπάρχει προειδοποίηση προς τους επισκέπτες / χρήστες. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, το ΑΠΕ-ΜΠΕ δεν φέρει καμία ευθύνη. 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του ΑΠΕ-ΜΠΕ υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το ΑΠΕ-ΜΠΕ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ΑΠΕ-ΜΠΕ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ΑΠΕ-ΜΠΕ και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

NEWS
 • 16:04   Ποδόσφαιρο-Ο «καυτός» Φλεβάρης της ΑΕΚ
 • 16:02   Θεσσαλονίκη: Στις 2 Φεβρουαρίου 2018 εκδικάζεται στην Ολομέλεια του ΣτΕ η προσφυγή κατά της κρατικοποίησης του ΟΑΣΘ
 • 16:02   Ισπανία: Οι δημοσκοπήσεις για τις περιφερειακές εκλογές στην Καταλονία προβλέπουν μια εύθραυστη πλειοψηφία για τα κόμματα που τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας
 • 16:00   Ποδόσφαιρο-Ατρόμητος: Η αποστολή για τον αγώνα με την Κέρκυρα
 • 15:57   Θεσσαλονίκη: Αυστηρότερη αστυνόμευση κατά τη διάρκεια συλλαλητηρίων στο κέντρο της πόλης ζητούν εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων
 • 15:57   Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος διαψεύδει ότι διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα σε βάρος ακαδημαϊκών της Κομοτηνής
 • 15:57   Κίνα: Η χώρα ανακοινώνει προσαρμογές στη δασμολογική πολιτική για το 2018
 • 15:54   «Η δημιουργία δύο ανεξάρτητων κρατών, μόνη δίκαιη και βιώσιμη λύση για το παλαιστινιακό», επεσήμανε η Αννέτα Καββαδία, σε ομιλία της στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης
 • 15:53   «Μουσικοί Αστερισμοί» στο Αστεροσκοπείο Αθηνών την Κυριακή
 • 15:53   Ποδόσφαιρο-Πλατανιάς: Με Στόιτσεφ, αλλά και πολλές απουσίες, η αποστολή για τον ΠΑΟΚ
 • 15:51   Στίβος-Στις 14 Ιανουαρίου στο Σχινιά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 50 χλμ βάδην Ανδρών/Γυναικών
 • 15:49   Βέλγιο: Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων για το Brexit
 • 15:48   Ποδόσφαιρο-Super League-Το πρόγραμμα έως το τέλος της σεζόν
 • 15:46   Βέλγιο- Συνέντευξη Τύπου Αλ. Τσίπρα (1): «Η σημερινή Ευρώπη έχει υπερβολικό κοινωνικό έλλειμμα το οποίο δεν αντιμετωπίζει επαρκώς»
 • 15:45   Συνάλλαγμα (2): Το ευρώ σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,30% και διαμορφώνεται στα 1,1802 δολάρια
 • 15:44   Χίος: Κάθειρξη 10 ετών σε ασφαλίστρια που επένδυε στην «μαύρη» αγορά, τις οικονομίες των πελατών της
 • 15:44   Ζαν Κλοντ Γιούνκερ: Η στιγμή για ενσωμάτωση στην ΕΕ είναι καλύτερη από ποτέ
 • 15:43   Μπάσκετ: Αγκαλιάζουν τρία ορφανά παιδιά οι Παλαίμαχοι του Ολυμπιακού στην Αγία Παρασκευή
 • 15:42   Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία οικότροφων Φοιτητικών Εστιών
 • 15:41   Τα «60 Χρόνια Διαστημικά Ταξίδια» γιορτάζει το Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 17 Δεκεμβρίου για τα παιδιά όλων των ηλικιών
 • 15:40   Νέα χρηματοδότηση 20 εκατ. ευρώ από τη Google για την καινοτομία στη δημοσιογραφία. – Από την Ελλάδα ενισχύεται το ΙΤΕ για τον έλεγχο των ψευδών ειδήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • 15:37   Διεξαγωγή Παγκόσμιου Κυπέλλου Ξιφασκίας, στην κατηγορία ανδρών κάτω των 20 ετών, στο Ηράκλειο
 • 15:37   Ιωάννινα: Απολογήθηκε σήμερα στο Εφετείο ο πρώην διευθυντής της Γαλακτοκομικής Σχολής, για την υπόθεση Γιακουμάκη
 • 15:36   Χρηματιστήριο (3): Στις 770,71 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με άνοδο 0,41%
 • 15:36   ΕΕ-Βρετανία: "Συγχαρητήρια πρωθυπουργέ Τερέζα Μέι"- Η ΕΕ ξεκινά την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων του Brexit
 • 15:33   Η Ελλάδα στην κορυφή των χωρών που έχουν αξιοποιήσει το Σχέδιο Γιούνκερ
 • 15:32   Θεσσαλονίκη: «Στη Δίνη του Μεγάλου Πολέμου: Η Θεσσαλονίκη της Στρατιάς της Ανατολής»-Έκθεση στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
 • 15:29   Μικρότερα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις που αφορούν χρήσεις έως 31.12.2013, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή
 • 15:29   Γερμανία: Οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) συμφώνησαν να αρχίσουν συνομιλίες με τη Μέρκελ για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού
 • 15:27   ΠΡΟΣΟΧΗ- ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Life: Βρετανία: Στις 19 Μαΐου 2018, ο γάμος του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ
 • 15:26   Μπάσκετ-Champions League: MVP της 8ης αγωνιστικής ο Μποχωρίδης
 • 15:16   Ηράκλειο: Άνδρας απείλησε να κάψει αστυνομικούς και να αυτοπυρποληθεί
 • 15:15   Θεσσαλονίκη: Θέλουμε το μετρό να συμμετάσχει στην εορταστική ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων, είπε στο "Πρακτορείο FM" ο πρόεδρος της "Αττικό Μετρό Α.Ε." Γιάννης Μυλόπουλος
 • 15:15   Ν. Κοτζιάς: Ο κ. Χαν αναγνωρίζει και πιστοποιεί τον αναβαθμισμένο ρόλο της Αθήνας
 • 15:13   Μπάσκετ-Α1 Ανδρών (9η αγωνιστική): Δεσπόζει το ντέρμπι «Δικεφάλων»
 • 15:09   Life: Βρετανία: Στις 19 Μαΐου 2018 στο Λονδίνο, ο γάμος του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ
 • 15:09   Μυτιλήνη: Άλλοι1.265 πρόσφυγες και μετανάστες, μέσα στις πρώτες δυο εβδομάδες του Δεκεμβρίου
 • 15:09   Ποδόσφαιρο-Σκωτία (19η αγωνιστική): Με Χαρτς η Σέλτικ, με Σεντ Τζόνστον η Ρέιντζερς
 • 15:05   Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Νοεμβρίου 2017 μη μισθωτών ασφαλισμένων
 • 15:05   ΟΗΕ-Ιράκ: Ο ΟΗΕ ζητεί την άμεση επιβολή μορατόριουμ στις εκτελέσεις στη χώρα μετά τον ομαδικό απαγχονισμό χθες 38 τζιχαντιστών που είχαν καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών
 • 15:05   Κέρκυρα: Ακατέργαστη κάνναβη πολλών κιλών «ξέβρασε» η θάλασσα σε παραλίες
 • 15:04   Κίνα:Το Πεκίνο περιορίζει περαιτέρω το όριο ποσόστωσης για τα νέα αυτοκίνητα
 • 15:03   Πρόγραμμα υποτροφιών COSMOTE. 620.000 ευρώ σε 41 φοιτητές που δίνουν μαθήματα «ζωής»
 • 15:02   Ρωσία: Η δωροδοκία στην Ρωσία ως φαινόμενο διαφθοράς στα ανώτατα και κατώτατα κλιμάκια υπό το πρίσμα της στατιστικής
 • 15:01   Βράβευση των «σχολείων - πρέσβεων» του Ευρωκοινοβουλίου. «Η ΕΕ δεν είναι ένας μόνο χώρος αντικρουόμενων συμφερόντων αλλά και χώρος ανταλλαγής απόψεων», τόνιοσε ο Δ. Παπαδημούλης
 • 14:59   Ποδόσφαιρο-Ισπανία-Σιμεόνε: «Δεν θα δημιουργήσω προβλήματα στον Γκριζμάν, αν θέλει να φύγει»
 • 14:59   Βουλή: Ευελιξία στη σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος φιλοξενίας προσφύγων
 • 14:58   Πυγμαχία: Ο Μεϊγουέδερ θέλει 1 δισ. δολλάρια (!) για να μπει στο «οκτάγωνο»
 • 14:56   Ποδόσφαιρο-ΑΕΚ-Μπακασέτας και Τζανετόπουλος στην παιδιατρική κλινική του Ιατρικού Κέντρου
 • 14:52   Στίβος-Αγώνες την Κυριακή στη Σητεία με τη συμμετοχή Ζερβάκη και αδελφών Παπούλια
 • 14:51   Ποδόσφαιρο-Ιταλία (17η αγωνιστική): Εντός παίζει η Ίντερ, εκτός έδρας δοκιμασίες για Νάπολι και Γιουβέντους
 • 14:49   Τουρκία-Ισραήλ-ΗΠΑ-ΟΗΕ: Η Τουρκία ξεκινά ενέργειες στα Ηνωμένα Έθνη προκειμένου να ακυρώσει την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ για την Ιερουσαλήμ, δήλωσε ο πρόεδρος Ερντογάν
 • 14:49   Θεσσαλονίκη: «Shapes of Hope»-καμπάνια ευαισθητοποίησης για τον μεταστατικό καρκίνο του μαστού
 • 14:48   Θεσσαλονίκη: «Η νέα κοινωνία πρέπει να μπορεί να εκπαιδεύει τους μετανάστες όσο το δυνατόν καλύτερα», τονίζει ο καθηγητής Γ. Καλογεράς
 • 14:46   Βρετανία-ΕΕ: Η Τερέζα Μέι λέει ότι θέλει την καλύτερη δυνατή συμφωνία για το Brexit, ανακτώντας παράλληλα την κυριαρχία
 • 14:45   Νέα απεργία λογιστών και ιδωτικών υπαλλήλων στο Ρέθυμνο για την αργία της Κυριακής
 • 14:44   Ποδόσφαιρο-Γερμανία (17η αγωνιστική): «Αυλαία» για το 2017 στην Bundesliga
 • 14:43   Βουλή: Παράταση για την ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο Ν. 3908/2011
 • 14:42   Ρέθυμνο: Δράσεις του Πανεπιστημίου των Ορέων
 • 14:41   Βουλή: Τον Φεβρουάριο η ενεργοποίηση της απευθείας τιμολόγησης των διαφημιζομένων από τα ΜΜΕ
 • 14:36   ΗΠΑ: Η American Airlines ζητεί συγγνώμη γιατί ανάγκασε μία επιβάτιδα να μην μεταφέρει στην πτήση κατεψυγμένο μητρικό γάλα
 • 14:35   Ρωσία-ΗΠΑ: Οι πρόεδροι Πούτιν και Τραμπ συμφώνησαν να ανταλλάξουν πληροφορίες για τη Βόρεια Κορέα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου
 • 14:35   Η απόφαση της Εκκλησίας της Βουλγαρίας να καταστεί «Μήτηρ Εκκλησία» της σχισματικής Εκκλησίας των Σκοπίων αντίκειται στους ιερούς κανόνες, τονίζει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος
 • 14:33   Βουλή: Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την στήριξη καταναλωτών που αποσυνδέθηκαν απο την παροχή ηλεκρικού ρεύματος, λόγω οφειλών
 • 14:32   Βρετανία-ΕΕ: Η συμφωνία για το Brexit είναι ένα μεγάλο βήμα προς μία ομαλή έξοδο από την ΕΕ, δηλώνει η Τερέζα Μέι
 • 14:32   Γαλλία-σχολικό λεωφορείο-δυστύχημα: Τέσσερις οι νεκροί, σύμφωνα με νεώτερο απολογισμό που αναθεωρεί προς τα κάτω τον απολογισμό των έξι νεκρών
 • 14:30   Στίβος-Οι κυριότερες μεταγραφές της χρονιάς
 • 14:28   Υδατοσφαίριση: Ντεμπούτο με γκολ για τη Στεφανία Χαλαραμπίδη στις ΗΠΑ
 • 14:28   Ποδόσφαιρο-ΠΑΟΚ-Πέλκας: «Τρια τα φαβορί για τον τίτλο»
 • 14:27   Θεσσαλονίκη: Σε περισσότερα λεωφορεία και αναδιάταξη γραμμών στοχεύει ο ΟΑΣΘ
 • 14:27   ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: Τρούφα: Ένα ιδιότυπο κυνήγι στα ελληνικά βουνά - Μια εναλλακτική καλλιέργεια
 • 14:25   Θεσσαλονίκη: Την αντίθεσή του στη λειτουργία των Τοπικών Μονάδων Υγείας εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος
 • 14:24   Πρόσθετα οικονομικά κίνητρα για μεγαλύτερη ώθηση στον θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων, ζητάει το Οικονομικό Επιμελητήριο
 • 14:21   Ποδόσφαιρο-Σουηδία: Ο Κάλστρομ «κρέμασε τα παπούτσια του»
 • 14:20   Αυστρία-ΕΕ: Ο απερχόμενος καγκελάριος Κρίστιαν Κερν υποστηρίζει μία δίκαιη κατανομή των προσφύγων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο μελλοντικός διάδοχός του, ο Σεμπάστιαν Κουρτς, συντάσσεται με τον Ντόναλντ Τουσκ
 • 14:19   Η κυβέρνηση προχώρησε στην αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος των πυροσβεστών πενταετούς θητείας, αναφέρει ο Αλ. Τσίπρας, σε ανάρτησή του στο twitter
 • 14:17   Μπάσκετ-Α2 ανδρών (10η αγωνιστική): Προαγγελία
 • 14:15   Πρόγνωση καιρού
 • 14:12   Γερμανία: Αίτηση χρεοκοπίας κατέθεσε η γερμανική αλυσίδα sex shop Beate Uhse
 • 14:12   Πάνω από 7 εκατ. ευρώ η ζημιά στο ελληνικό δημόσιο από την εγκληματική οργάνωση που αφαιρούσε μεγάλες ποσότητες εκποιήσιμου τροχαίου υλικού από σιδηροδρομικούς σταθμούς
 • 14:10   Θεσσαλονίκη: Χριστουγεννιάτικα παραμύθια «ζωντανεύουν» το εμπόριο περασμένων αιώνων
 • 14:09   Ποδόσφαιρο-ΠΑΟΚ: Μετά από οκτώ μήνες στην αποστολή ο Γιάννης Μυστακίδης
 • 14:09   Περιορισμένα τα αποτελέσματα της 11ης Υπουργικής Διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, λέει το υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης
 • 14:08   «Τέχνη στο χαρτί - χαρτί στην τέχνη». Εικαστική έκθεση στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ
 • 14:08   Υδατοσφαίριση: Προετοιμασία για την καινούρια εθνική νέων ανδρών
 • 14:07   Ποδόσφαιρο-ΠΑΟΚ: Συζήτηση στη ΓΣ για τον εναρμονισμό με το Financial Fair Play
 • 14:07   Γερμανία: Ο αρχηγός του SPD Σουλτς συνιστά την έναρξη συνομιλιών με την Μέρκελ για το σχηματισμό κυβέρνησης, σύμφωνα με πηγή, ενώ ο αντιπρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών τονίζει πως η χώρα του χρωστά στην Ευρώπη μια σταθερή κυβέρνηση
 • 14:06   Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών γιόρτασε τα 30 χρόνια Erasmus
 • 14:02   Πάτρα: Έπειτα από χρόνια σκληρής λιτότητας, υπάρχουν σημάδια αλλαγής στην Ελλάδα, τόνισε ο πρώην επιτελάρχης του Λευκού Οίκου, Τζ. Ποντέστα
 • 14:02   Κίνα: Με διψήφιο ποσοστό αυξήθηκαν τα έσοδα και τα κέρδη των κρατικών επιχειρήσεων στο 11μηνο
 • 14:01   Βραζιλία: Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen έριξε φως στη δραστηριότητά της στη διάρκεια της δικτατορίας στη χώρα
 • 14:01   Εκδήλωση τιμής και μνήμης στην Μόσχα, για την σωτηρία των Εβραίων της Ζακύνθου, κατά τη ναζιστική κατοχή
 • 14:00   Κίνα: Η ακαθάριστη αξία παραγωγής του τομέα τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών ξεπέρασε τα 3 τρισ. δολάρια φέτος
 • 13:55   Μπάσκετ-Α1 Γυναικών (9η αγωνιστική): Οι τελευταίες «μάχες» για το 2017
 • 13:54   Ποδόσφαιρο-FIFA: Η εβδομάδα σε αριθμούς
 • 13:53   Ποδόσφαιρο-Super League: Αποκλεισμός ένα μήνα σε Φυντάνη και Παπαδημητρίου
 • 13:53   Κίνα: Ποινή φυλάκισης ενός έτους σε έναν Κινέζο επειδή ποδοπάτησε πορτρέτο του Τζένγκις Χαν
 • 13:53   Θεσσαλονίκη: Την επίσπευση των διαδικασιών για το νέο πρόγραμμα παροχής βοήθειας στους απόρους, ζητά από το αρμόδιο υπουργείο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • 13:53   Μπάσκετ: Καλάθια για τα παιδιά του «Αγίου Πολύκαρπου Σμύρνης» από τη «χρυσή» εθνική κωφών και την Pressing Team
 • 13:52   Θεσσαλονίκη: Εγκαινιάστηκε το Πολυδύναμο Κέντρου Προσφύγων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

eana