Όροι χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου (www.ana-mpa.gr) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Το ΑΠΕ - ΜΠΕ ΑΕ (εφεξής για λόγους συντομίας ΑΠΕ-ΜΠΕ) δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση / επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες των δικτυακών του τόπων, μια πλούσια συλλογή υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών ή/και πηγών συμπεριλαμβανομένων διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας, υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικούς χώρους μαζικής πρόσβασης και επικοινωνίας των χρηστών, υπηρεσίες / σελίδες προσωπικού χαρακτήρα και περιεχομένου. Στις σελίδες των δικτυακών του τόπων συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για όλους τους ψηφιακούς τόπους που ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων / υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και το ΑΠΕ-ΜΠΕ αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή / και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων / υπηρεσιών. Ο επισκέπτης / χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης / χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης / χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες και στους δικτυακούς τόπους του ΑΠΕ-ΜΠΕ.-

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που το ΑΠΕ-ΜΠΕ παρέχει στους χρήστες / μέλη του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση / δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το ΑΠΕ-ΜΠΕ, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες / μέλη στις υπηρεσίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σε περίπτωση που το ΑΠΕ-ΜΠΕ λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

Οι χρήστες συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ΑΠΕ-ΜΠΕ για:

α. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή / και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

β. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

γ. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη / μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή / και συνεργασία του χρήστη / μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

δ. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών / μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

ε. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

στ. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα.-

ζ. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

η. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή / και προώθηση ή / και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

θ. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

ι. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή / και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή / και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

ια. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή / και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών)  Ο χρήστης του ΑΠΕ-ΜΠΕ κατανοεί και αποδέχεται ότι το ΑΠΕ-ΜΠΕ δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το ΑΠΕ-ΜΠΕ και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης / δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Επίσης, το ΑΠΕ-ΜΠΕ και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή / και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια, ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί το ΑΠΕ-ΜΠΕ ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται στους δικτυακούς τόπους του ΑΠΕ-ΜΠΕ, των chat rooms, των σελίδων χρηστών και όλων των άλλων υπηρεσιών του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του ΑΠΕ-ΜΠΕ για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.
Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το Δικτυακό του τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο του.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το ΑΠΕ-ΜΠΕ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ΑΠΕ-ΜΠΕ στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του ΑΠΕ-ΜΠΕ παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το ΑΠΕ-ΜΠΕ αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση το ΑΠΕ-ΜΠΕ.-

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη του ΑΠΕ-ΜΠΕ και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή / και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

«ΔΕΣΜΟΙ» (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Ο χρήστης που κάνει χρήση των υπηρεσιών του ΑΠΕ-ΜΠΕ για να αναρτά ή / και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, παρέχει την άδεια στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, για το χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό αποτελεί μέρος των υπηρεσιών του ΑΠΕ-ΜΠΕ, να χρησιμοποιεί το χώρο που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο για διαφημιστικούς λόγους. Επίσης, ο χρήστης που αναρτά ή / και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα συναινεί στην ανάρτηση ή / και δημοσίευση διαφημίσεων από το ΑΠΕ-ΜΠΕ στις σχετικές σελίδες / υπηρεσίες.

ΒΛΑΒΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης του ΑΠΕ-ΜΠΕ κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το ΑΠΕ-ΜΠΕ και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

ΕΝΑΡΞΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή / και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το ΑΠΕ-ΜΠΕ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του / των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή / και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΣΗΜΑΤΑ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του ΑΠΕ-ΜΠΕ που περιέχεται σε όλους τους διαδικτυακούς τόπους, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του ΑΠΕ-ΜΠΕ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή / και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών που επισκέπτονται τον ενιαίο διαδικτυακό τόπο του ΑΠΕ-ΜΠΕ και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και τις σελίδες αυτού. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών από το ΑΠΕ-ΜΠΕ προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών του ΑΠΕ-ΜΠΕ και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή / και την ιδιοκτησία του.- Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το ΑΠΕ-ΜΠΕ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ΑΠΕ-ΜΠΕ στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

«ΔΕΣΜΟΙ» (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το ΑΠΕ-ΜΠΕ για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν .

IP ADDRESSES

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη / χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στην ενιαία διαδικτυακή πύλη του ΑΠΕ-ΜΠΕ κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Επισκέπτες / χρήστες του ΑΠΕ-ΜΠΕ που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του σχετικού διαδικτυακού τόπου που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο υπάρχει προειδοποίηση προς τους επισκέπτες / χρήστες. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, το ΑΠΕ-ΜΠΕ δεν φέρει καμία ευθύνη. 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του ΑΠΕ-ΜΠΕ υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το ΑΠΕ-ΜΠΕ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ΑΠΕ-ΜΠΕ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ΑΠΕ-ΜΠΕ και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

NEWS
 • 17:38   Στίβος-Παγκόσμιο πρωτάθλημα ημιμαραθωνίου: Έπαθλα συνολικής αξίας 245.000 δολαρίων θα δώσει η IAAF
 • 17:37   Παναγιώτης Λαφαζάνης: «Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί είναι απολύτως παράνομοι και αντισυνταγματικοί. Πρέπει να καταργηθούν»
 • 17:36   H ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης βασικός στόχος του Συνδέσμου Μεσιτών Ασφαλίσεων
 • 17:34   Ολοκληρώνουν την πετυχημένη πορεία τους οι «Οδύσσειες», η επετειακή περιοδική έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
 • 17:32   Πλοία του Στόλου στον Πειραιά με την ευκαιρία του εορτασμού της εθνικής παλιγγενεσίας
 • 17:29   Ποδόσφαιρο-Ξάνθη: Αρνητική για τέσσερις λόγους η ΠΑΕ στην πρόταση της Πολιτείας
 • 17:27   ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Ετήσια Έκθεση 2018 για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση
 • 17:26   «Έχουμε ανάγκη από ένα πρόγραμμα που θα κάνει τους απλούς ανθρώπους να ξαναεμπιστευτούν τους σοσιαλιστές», τόνισε η κ. Γεννημάτά, στη παρέμβασή της στη συνεδρίαση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών
 • 17:23   Βέλγιο: Τη στήριξη των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στην υπόθεση με τους δύο Ελληνες στρατιωτικούς ζήτησε ο Αλ. Τσίπρας στη Σύνοδο του ΕΣΚ
 • 17:23   Χρηματαγορά-Ομόλογα-Ευρώ: Η ενδεικτική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου διαμορφώθηκε στα 1,2316 δολάρια
 • 17:22   Βουλή: Η κυβέρνηση εισάγει ρυθμίσεις για την αυτοτέλεια της ΕΕΤΤ και την αποτροπή φαινομένων απαξίωσης του παρελθόντος, δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς.
 • 17:18   ΠΑΣΟΚ: Δεν υπάρχει "καθαρή έξοδος" με την κοινωνία γονατισμένη
 • 17:17   Μπάσκετ-Αρης: Στη Θεσσαλονίκη ο Αγγέλου
 • 17:16   Εντοπίστηκε νεκρός ο 67χρονος υποβρύχιος αλιέας που αγνοείτο από χθες στη θαλάσσια περιοχή Βαρνάβα Ωρωπού
 • 17:14   Αύξηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής, σύμφωνα με την ΔΕΗ
 • 17:11   Βρετανία: Και δεύτερος αστυνομικός στο νοσοκομείο μετά τη δηλητηρίαση του Ρώσου πρώην πράκτορα (Mail Online)
 • 17:10   Μπάσκετ-ΕΣΑΚΕ: Την Πρωταπριλιά το ντέρμπι Ολυμπιακός-ΑΕΚ
 • 17:09   Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα
 • 17:04   Βουλή-Προκαταρκτική Novartis- Άδ. Γεωργιάδης: «Στη γελοιότητα που σας παρέσυρε ο κ. Τσίπρας, δεν πρόκειται να συμμετάσχω»
 • 17:03   Ρωσία-Βρετανία- υπόθεση Σκριπάλ: Το Βρετανικό Συμβούλιο διέκοψε την δραστηριότητα του στην Ρωσία
 • 17:02   Μπάσκετ-Euroleague-Αναντολού Εφές-Αταμάν: «Κατώτερη των προσδοκιών για εμάς η σεζόν»
 • 17:01   Αντίδραση των γιατρών για το «clawback» που έχει επιβληθεί από το υπουργείο Υγείας
 • 16:57   Ουκρανία: Συνελήφθη η ήρωας της Ουκρανίας Ναντιέζντα Σάβτσενκο με την κατηγορία της απόπειρας πραξικοπήματος
 • 16:55   Βουλή - Προκαταρκτική Novartis: Προσδοκώ ότι η κρίση της Επιτροπής θα είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ και τους νόμους, αναφέρει σε επιστολή του ο πρ. πρωθυπουργός Π. Πικραμμένος και ενημερώνει ότι δεν θα παραστεί στην Επιτροπή
 • 16:51   Βέλγιο: Η Ε.Ε. πρέπει να τοποθετηθεί με ευθύ και σαφή τρόπο απέναντι στην Τουρκία ως προς τις υποχρεώσεις της, ενώ, ταυτόχρονα, πρέπει να διατηρήσει ανοιχτές τις πόρτες του διαλόγου, είπε ο Αλ. Τσίπρας (συνολικό)
 • 16:49   ΕΚΤ: Οι τράπεζες της Ευρωζώνης πρέπει να βελτιώσουν τη διακυβέρνησή τους, δήλωσε η Ντανιέλ Νουί
 • 16:44   Βρετανία: Ύποπτο δέμα εντοπίστηκε κοντά στα κεντρικά γραφεία της Cambridge Analytica στο Λονδίνο
 • 16:39   Ποδόσφαιρο-ΠΑΟΚ: Με παρατηρήσεις η επιστολή αποδοχής προτάσεων του Υφυπουργού κ. Βασιλειάδη, από τον ΠΑΟΚ
 • 16:39   Υποβλήθηκαν για το 99% των περιοχών οι προτάσεις για τις νέες αντικειμενικές, σύμφωνα με την υφυπουργό Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου
 • 16:38   Κίνα: Κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση οικολογικής ταφής
 • 16:35   Βουλή: Αντίδραση του υπ. Δικαιοσύνης Στ. Κοντονή, με αναφορές σε Siemens, στις επιθέσεις κατά της κυβέρνησης από γυναίκες βουλευτές της αντιπολίτευσης, στη συζήτηση για το νομοσχέδιο περί καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών
 • 16:30   ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ (ΣΝΛ)
 • 16:28   Νέο μέλος στην Πρωτοβουλία «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ»
 • 16:28   Ολοκληρώθηκε η πορεία των φοιτητών στο κέντρο της Αθήνας
 • 16:27   Στίβος-Μαραθώνιος: Αδελφοποίηση των αγώνων Ρόδου και Λάρνακας
 • 16:26   Κύπρος: Στην Αθήνα ο νέος υπουργός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης
 • 16:26   Ρωσία-Βρετανία: Ο μυθιστορηματικός ντετέκτιβ Πουαρό χρειάζεται για να λυθεί το μυστήριο με τον νευροτοξικό παράγοντα, λέει ο ρώσος πρεσβευτής στο Λονδίνο
 • 16:25   Ποδόσφαιρο-Super League: Υπέγραψε τη δέσμευση η ΑΕΚ
 • 16:23   Ποδόσφαιρο-Super League: Η απάντηση της ΑΕΛ για τους όρους επανέναρξης του πρωταθλήματος
 • 16:19   Βουλή - Προκαταρκτική Novartis: «Απολύτως αβάσιμες οι αναφορές σας σε σκευωρία» απαντά ο πρόεδρος της Επιτροπής, Θ. Δρίτσας, στον τ. πρωθυπουργό, Αντ. Σαμαρά
 • 16:14   Στο Όσλο ο μητροπολίτης Σουηδίας για την πανήγυρη του Μητροπολιτικού Ναού
 • 16:13   Ποδόσφαιρο: «Επίθεση» Ολυμπιακού σε Στράτο και Γκαγκάτση
 • 16:12   ΕΕ-Σύνοδος κορυφής: Γιούνκερ: Χρειάζεται να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τις ΗΠΑ με φιλικό τρόπο
 • 16:11   Τροπολογία για τη χρήση του αιγιαλού των ναυπηγείων της Σύρου στην περίπτωση μεταβίβασης της εταιρείας σε νέο ιδιοκτήτη
 • 16:11   Βουλή - Προκαταρκτική Novartis: «Η επιτροπή σας έχει απωλέσει τη νομιμοποίησή της» απαντά ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Δ. Αβραμόπουλος, και δηλώνει ότι δεν θα προσέλθει ενώπιον της
 • 16:08   «Το σημερινό δημοσίευμα περί φωτογραφικής τροπολογίας για το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μάκη Μπαλαούρα, αποτελεί την επιτομή της παραπληροφόρησης και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας» αναφέρει το υπουργείο Εργασίας
 • 16:02   ΕΕ- Σύνοδος Κορυφής: Η Ευρώπη θα απαντήσει ενωμένη και με μια φωνη σε όλες τις προκλησεις, δηλώνει ο πρόεδρος της Γαλλιας Εμανουέλ Μακρόν
 • 16:01   Δήλωση Αλ. Τσίπρα στη Σύνοδο Κορυφής: «Πρέπει να είμαστε πολύ ευθείς προς την τουρκική πλευρά»
 • 15:57   Μνημόσυνο στον Πειραιά για τους πνιγέντες και φονευθέντες ναυτικούς του Εμπορικού Ναυτικού
 • 15:56   ΕΕ-Σύνοδος Κορυφής: Τερέζα Μέι: Θα τονίσω τη δέσμευση της Βρετανίας στην ασφάλεια της Ευρώπης
 • 15:56   Συνάλλαγμα (2): Το ευρώ σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,26% και διαμορφώνεται στα 1,2309 δολάρια
 • 15:50   Έως και αυτή την Κυριακή η έκθεση «160 χρόνια made in Greece»
 • 15:49   Συνεργασία της Coca-Cola Τρία Έψιλον με τη METRO και τη Microsoft για το πρόγραμμα «Youth Empowered»
 • 15:49   Νέα "απογείωση" των τουριστικών μεγεθών αναμένεται το 2018 στην Ελλάδα
 • 15:45   Αυστρία: Μείωση της εγκληματικότητας και αύξηση του ποσοστού διαλεύκανσης των αδικημάτων
 • 15:45   Δήλωση Αλ. Τσίπρα στη Σύνοδο Κορυφής: Θα πρέπει να στηριχθούν όλα τα κράτη απέναντι σε καταστρατηγήσεις τρίτων χωρών
 • 15:44   ΕΕ-Σύνοδος Κορυφής: Μογκερίνι: Πιστεύουμε στο θεμιτό και ελεύθερο εμπόριο, διότι είναι καλό για τις οικονομίες μας και τις παγκόσμιες σχέσεις
 • 15:44   Χάντμπολ-Α1 ανδρών (20η αγωνιστική): Στη Βέροια ο Ολυμπιακός, στο Καματερό ο ΠΑΟΚ
 • 15:43   Αυτοκίνητο: Δοκιμή Seat Arona 1.5 TSI EVO 150 ίππων FR
 • 15:43   Θεσσαλονίκη: Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
 • 15:41   Χρηματιστήριο (3): Στις 791,55 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με πτώση 1,07%
 • 15:40   Τη στήριξη της ΕΕ για την προστασία της φέτας, ζήτησε ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Κ. Αγοραστός
 • 15:39   Χάντμπολ-Challenge Cup ανδρών (Προημιτελικά, α΄ αγώνας): Βάσεις πρόκρισης θέλει να θέσει η ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ με την Μπέρχεμ
 • 15:39   «Ο Οργανισμός Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου μπορεί να συμβάλει στην επίλυση κρίσεων ανάμεσα στα κράτη-μέλη», σημειώνει σε επιστολή της προς τον Γ.Γ. του Οργανισμού η Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου
 • 15:35   Λάρισα: Ξεκινάει το 1ο Thessaly Wine Festival το Σάββατο 24 Μαρτίου
 • 15:33   Ποδόσφαιρο-Αστέρας Τρίπολης: Ανανέωσε ο Παντελίδης έως το 2020
 • 15:33   Κίνα:Το Πεκίνο εξέδωσε άδειες για test drive αυτόνομων αυτοκινήτων
 • 15:32   ΕΕ-Σύνοδος κορυφής: Αποφάσισα να μην συγχαρώ τον Βλαντίμιρ Πούτιν μετά τις επιθέσεις στη Βρετανία, λέει η πρόεδρος της Λιθουανίας
 • 15:32   Η «κακή» υγεία εξαντλεί την οικονομία μιας χώρας, σημείωσε ο γγ του υπουργείου Υγείας, Ι. Μπασκόζος, μιλώντας στο Συνέδριο με τίτλο "The Future of Healthcare in Greece"
 • 15:32   Περισσότερους από 1.500 σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων πρόκειται να δημιουργήσει ως το 2020 ο ΔΕΔΔΗΕ
 • 15:31   Επανέρχονται στη «ΣΤΑΣΥ», 39 υπάλληλοι του πρώην ΗΣΑΠ
 • 15:30   «Ευτυχώς που στο ΣτΕ διατηρούν τη σοβαρότητά τους και κρατάνε την Ελλάδα όρθια» αναφέρει η Ένωση Κεντρώων για την απόφαση του ΣτΕ για τα θρησκευτικά
 • 15:30   Οδηγίες για τον ηλεκτρονικό εισηγητικό φάκελο αναπηρίας
 • 15:29   Μπάσκετ-Κύπελλο γυναικών 2018: Οι διαιτητές του φάιναλ φορ
 • 15:29   Ποδόσφαιρο-ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Δεν υπάρχει καμμία συμφωνία, ούτε καν κουβέντα με τον Μιλόγεβιτς»
 • 15:27   Τη Λάρισα επισκέπτεται αύριο ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
 • 15:26   Αλέξης Χαρίτσης: «Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα»
 • 15:25   Εκτίμηση για διψήφια ποσοστά ανόδου σε αφίξεις έσοδα από τον ΕΟΤ
 • 15:25   Βέλγιο: Τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών, πριν από δύο χρόνια, τίμησαν οι συμμετέχοντες στη Σύνοδο του ΕΣΚ
 • 15:24   Συμβούλιο πολιτικών αρχηγών για τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ κ. Τσαβούσογλου ζητά η Ένωση Κεντρώων
 • 15:24   Σταύρος Θεοδωράκης: Αποφασισμένοι άλλα και προσεκτικοί στην αντιμετώπιση των εθνικών θεμάτων. Φαίνεται ότι ο Ερντογάν θέλει να κάνει τον νταή στην περιοχή
 • 15:23   ΕΕ-Σύνοδος Κορυφής: Θέλουμε να μειώσουμε τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ για τους δασμούς, λέει ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας
 • 15:21   «Κάποιοι, με μεγάλη ευκολία, προσφέρουν τον όρο "Μακεδονία" στα Σκόπια» τονίζει η Ένωση Κεντρώων
 • 15:21   «Το ΣτΕ κατήργησε αυτά που είχε καταργήσει ήδη το υπουργείο Παιδείας» δήλωσε ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, για το μάθημα των Θρησκευτικών
 • 15:18   Life: Βρετανία: Τα σκυλιά πάνε σινεμά παρέα με τα αφεντικά τους...
 • 15:17   Πορεία διαμαρτυρίας φοιτητών από τα Προπύλαια προς τη Βουλή
 • 15:17   Σ. Φάμελλος: «Η προστασία του νερού είναι δικαίωμα και υποχρέωση της κοινωνίας»
 • 15:16   ΗΠΑ: Οι πέντε μεγαλύτεροι γεωπολιτικοί κίνδυνοι για το υπόλοιπο του 2018, σύμφωνα με το Ατλαντικό Συμβούλιο
 • 15:14   Γυμναστική: Η αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο και το όπεν αεροβικής του Καντανιέντε
 • 15:14   Ρόδος: Περιοδεία του γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπα, σε Κάλυμνο και Κω
 • 15:14   Διευκρινιστική ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τον ρασοφόρο που «εμπλέκεται σε ερωτική σχέση»
 • 15:13   Κίνα-Γαλλία: Σι και Μακρόν δεσμεύονται σε τηλεφωνική εποικοινωνία να οικοδομήσουν από κοινού ένα ανοικτό παγκόσμιο εμπορικό σύστημα
 • 15:13   Βέλγιο: Σε ποσοστό 0,5% αυξήθηκε η απασχόληση στην Ελλάδα το 2016, σε σχέση με το 2015, σύμφωνα με τη Eurostat. - Η μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης καταγράφεται στην Κρήτη (1,2%) και η μεγαλύτερη μείωση στα Ιόνια Νησιά (-1,4%)
 • 15:11   Χανιά: Σε ύφεση οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα
 • 15:10   Βουλή: Ανανεώθηκε από την Επιτροπή ΔΕΚΟ η θητεία του Στ. Πλιάκη στη θέση του διοικητή ΟΠΕΚΑ
 • 15:09   «Διερευνούμε το παρελθόν, η περίοδος σπατάλης τελείωσε», είπε σε συνέδριο με τίτλο "The Future of Healthcare in Greece", ο υπ. Υγείας, Ανδ. Ξανθός
 • 15:08   Ν. Μηταράκης: «Την ώρα που όλοι οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί δραματικές μειώσεις στις συντάξεις τους η Κυβέρνηση εξαιρεί από τις περικοπές το βουλευτή της Μάκη Μπαλαούρα»
 • 15:06   Στίβος-Στην Κριτσά Λασιθίου το 6ο πανελλήνιο πρωτάθλημα ορεινού δρόμου στις 22 Απριλίου
 • 15:05   ΕΕ-Σύνοδος Κορυφής: Η Εσθονία καταδικάζει την επίθεση στο Σόλσμπερι, λέει ο πρωθυπουργός
 • 15:04   ΕΕ-Σύνοδος Κορυφής: Κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση για το Brexit, δηλώνει ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου

eana